درخواست مرخصی
لیست مرخصی ها
ردیف نوع درخواست از تاریخ تا تاریخ علت تایید مدیر