مجهز به هارد SSD پر سرعت

هاست 500 مگابایت

فضای هاست = 500 مگابایت
ترافیک ماهانه = 10 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain =2
Subdomain = نامحدود
Park Domain = 2
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه

هاست 1 گیگابایت

فضای هاست = 1000 مگابایت
ترافیک ماهانه = 20 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain =2
Subdomain = نامحدود
Park Domain = 2
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه

هاست 2 گیگابایت

فضای هاست = 2000 مگابایت
ترافیک ماهانه = 40 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain =2
Subdomain = نامحدود
Park Domain = 2
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه

هاست 5 گیگابایت

فضای هاست = 50000مگابایت
ترافیک ماهانه = 100 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain =2
Subdomain = نامحدود
Park Domain = 2
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه

هاست 10 گیگابایت

فضای هاست = 10000 مگابایت
ترافیک ماهانه = 200 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain =2
Subdomain = نامحدود
Park Domain = 2
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه