تکمیل محتوای پایه وبسایت

مناسب برای زمان راه اندازی اولیه وبسایت

بسته محتوای پایه - برنزی

10عدد مقاله/محصول
درصورت انتشار در شبکه های اجتماعی 30درصد برای هر شبکه اجتماعی به مبلغ اضافه می شود.

بسته محتوای پایه - نقره ای

20عدد مقاله/محصول
درصورت انتشار در شبکه های اجتماعی 30درصد برای هر شبکه اجتماعی به مبلغ اضافه می شود.

بسته محتوای پایه - طلایی

40عدد مقاله/محصول
درصورت انتشار در شبکه های اجتماعی 30درصد برای هر شبکه اجتماعی به مبلغ اضافه می شود.

بسته محتوای پایه - ویژه

40 تا 100 عدد مقاله/محصول
درصورت انتشار در شبکه های اجتماعی 30درصد برای هر شبکه اجتماعی به مبلغ اضافه می شود.